Tartalomhoz ugrás

ÁSZF

A KYOCERA SENCO Hungary Kft. Általános Szerződési és Szállítási Feltételei
1.§. Általános szabályok
A KYOCERA SENCO Hungary Kft. (továbbiakban: szállító) minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve a vevő személyétől. Jelen feltételek hatálya csak akkor nem terjed ki a szállító által kötött szerződésekre, amennyiben ezt a szállító kifejezetten kiköti.

2.§. A szerződés létrejötte
A szállító csak a vevő, illetve megrendelő írásban adott megrendelése és ennek ugyancsak írásban történt visszaigazolása útján létrejött szerződés alapján létesít saját árui adásvételére, illetve szállítására jogviszonyt. Ehhez képest szóbeli megállapodások érvénytelenek. A telefonon és e-mailben feladott megrendelés az áru és a számla átvételével, valamint az átvételi elismervény aláírásával megfelel az írásban feladott megrendelésnek. A szállító a megrendelő nyomtatvány adatainak értelemszerű kitöltésével fogadja el a vevő, illetve a megrendelő által aláírt ajánlatot, amelynek révén a szállító és a vevő között adásvételi, vagy szállítási szerződés jön létre. Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése után olyan tények jutnak a szállító tudomására, amelyek szerint a vevő ellen fizetésképtelenség miatt felszámolási, vagy csődeljárási, illetőleg végelszámolási eljárás indul, vagy ennek törvényes feltételei fennállnak, a szállító jogosult az adásvételi, illetve szállítási szerződéstől elállni. Ebben az esetben a szállító nem köteles az elállás miatt kártérítésre a vevővel, illetve a megrendelővel szemben, sőt a szállító jogosult a tulajdonosi jogai érvényesítése mellett saját kárai megtérítése iránt igényt támasztani. A vevő a szállítólevél aláírásával, vagy a számla átvételével ezen szerződés létrejöttét elismeri, és magára nézve kötelezően ismeri el.

3.§. Szerződéses eladási ár
A szállító mindenkori eladási árai az általa visszaigazolt árakkal megegyezőek. Az árak forintban, a vevő által megjelölt szállítási címen történő átadással értendők. A szállító egységárai ÁFÁ-t nem tartalmaznak, azonban a számlázott tételeken az ÁFA-tartam feltüntetésre kerül. A szállító a mindenkori aktuális árjegyzékben meghatározott kikészítési, csomagolási és szállítási költséget számít fel. Ezen értékhatár alatt a szállító a mindenkori érvényes árlistája szerinti szállítási költséget számít fel. A szállító fenntartja magának a jogot, hogy ezt a költséget a megrendelt tétel és a szállítási cím függvényében megváltoztassa. Amennyiben egy szállítás a vevő hibájából, vagy kérésére hiúsul meg, és a szállítást a vevő a későbbiekben újra megrendelné, a szállító jogosult a kikészítési, csomagolási és szállítási költségeket az előbbiekben meghatározott értékben a vevő felé számlázni. A vevő tartozása az áru fizikai átvételének időpontjában keletkezik, a számla átadása, küldése, vagy postázása később is történhet.

4.§. Az áru kiszállítása és átadása
A szállító az általa visszaigazolt szállítási határidőket minden esetben igyekszik betartani, azonban a vevő tudomásul veszi, hogy az esetleges szállítási késedelem nem képezheti a vevő részéről semmilyen követelés tárgyát. A vevő a 30 napot elérő esetleges szállítási késedelemnél megrendelésétől elállhat. A szállító egyéb eltérő kifejezett írásbeli megállapodás hiányában az elő- és résszállítás jogát fenntartja. Vis maior esetén a szállító jogosult a szerződés teljesítését egészben, vagy részben megtagadni anélkül, hogy emiatt a vevő kártérítési igényre jogosult lenne. Amennyiben a vevő átvételi késedelembe esik, illetve az áru átvételét jogalap nélkül megtagadja, úgy a szállító az emiatt előálló károk követelése mellett jogosult a szerződéstől elállni, és az árut máshol értékesíteni. A szerződés teljesítésének helye a vevő telephelye. A vevő az árut a fuvarozótól minden esetben mennyiségi átvizsgálás után írásban elismerten veszi át, és a szállító felé a tartozását elismeri, függetlenül, hogy a számla átadása megtörtént-e.

5.§. Mennyiségi és minőségi reklamációk
A vevő esetleges mennyiségi és minőségi kifogásait az áru átvételétől számított 15 napon belül jelentheti be írásban a szállítónál. Ennek esetleges elmulasztása az igény-érvényesítési jog elveszítését eredményezheti. A vevő az esetleges mennyiségi reklamációhoz csatolni köteles az áru átvételekor felvett, az áruhiányt rögzítő, a fuvarozóval együttesen aláírt jegyzőkönyvet, amely egyértelműen tanúsítja, hogy milyen áruhiányt állapítottak meg az áru átadásakor. Minőségi reklamáció esetében a vevő köteles írásbeli bejelentésben a kifogásolt termék cikkszámát, csomagolását és megnevezését feltüntetni, valamint az általa reklamált hibajelenséget megjelölni. A vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az általa állított hiányok és kifogások ténylegesen fennállnak. A vevő köteles minden olyan intézkedés megtételére, amely a felmerülő károk enyhítésére, elkerülésére, avagy a harmadik személlyel szembeni fellépéshez szükséges. A szállító a rendelkezésére bocsátott információk alapján a termékek alkalmazásához gyakorlati tanácsadást biztosíthat, azonban a felhasználás módjára, az alkalmazási területre, a végtermék használhatóságára vonatkozóan semmiféle felelősséget nem vállal át, a termék adott alkalmazási területre való felhasználhatóságának az elbírálása a vevő lehetősége és kötelessége. A szállító csak az általa szállított termékek minőségére és használhatóságára, azok tulajdonságaira a termék szavatossági idején belül, az áru megfelelő tárolása mellett vállal felelősséget.

6.§. Vételár kiegyenlítése
A szállító által kiállított számla ellenértékét a vevő készpénzfizetés esetén az áru átvételekor azonnal kiegyenlíti, míg a szállítási szerződés esetében átutalással a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni. Amennyiben a vevő fizetési késedelembe esik, úgy a fizetési határidőt követő első naptól a Ptk. szerint érvényes mindenkori késedelmi kamatot köteles megfizetni. Minden, a számla behajtásával kapcsolatban felmerülő költséget, mint pl.: ügyvéd, bíróság, inkasszóiroda költsége, a vevő teljes mértékben elfogadja és fizeti. A vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha több számlán szereplő tartozása áll fenn a szállítóval szemben, és ezekből akár egy árutétel megfizetésével késedelembe esik, akkor a késedelme az összes többi számlán szereplő még nem esedékes tartozását is lejárttá teszi. Elfogadja továbbá, hogy ezen tételeket a szállító behajtja. Ebben az esetben minden számla csak akkor számít teljesítettnek, ha a teljes számlaösszeg kerül kifizetésre, esetleges részfizetések nem számítanak teljes kifizetésnek. Amennyiben a késedelem mértéke eléri, illetve meghaladja a 30 napot, úgy a szállító jogosult a szerződéstől elállni, és a 7.§-ban rögzített tulajdonjoga alapján az áru visszavétele iránt intézkedni. Az ezzel kapcsolatban felmerülő károk megtérítésére a vevő köteles.

7.§. Tulajdonjog fenntartása
A szállító teljes mértékben fenntartja magának a leszállított áru tulajdonjogát az áru ellenértékének teljes kifizetéséig. A vevőt büntetőjogi felelősség is terheli a szállító tulajdonjogának esetleges megsértéséért. A tulajdonjog csak a szerződésben rögzített teljes eladási ár tényleges megfizetésekor száll át a vevőre. Amennyiben a szállító fenntartott tulajdonjogát érvényesíteni kívánja, úgy a vevő köteles az árut minden külön eljárás mellőzésével haladéktalanul a szállító részére visszaadni. A vevő tudomásul veszi, hogy az elállási jog gyakorlása esetén az áru visszavételében a szállító igazolt képviselőin nem akadályozhatja, ezért tűrni köteles az áru visszavételével, illetve visszaszállításával kapcsolatos szükséges eljárást.

8.§. Kihelyezett raktárak
Ha a vevő átadás-átvételi elismervénnyel a szállítótól egy meghatározott kihelyezett raktár létesítése céljából árut vesz át, akkor az így átvett mennyiséget a lehető legnagyobb gondoskodással kell kezelnie, és felelősen megőriznie. A vevő a raktárában kezelt árumennyiségben esetleg előálló bármilyen kár esetén a szállítót teljes körűen kártalanítja. A vevő az így átvett árumennyiségből jogosult a szállító mindenkori árlistája szerint saját céljaira árut átvenni. Vevő köteles –egyéb kikötés hiányában- minden naptári hónapban a nála tárolt, szállító tulajdonát képező árukról írásbeli leltárt adni, amelyben köteles feltüntetni a raktárban maradó, ill. az abból átvett áruféleségek darabszámát. A szállító az írásbeli lista alapján a vevő által átvett árukat számlázza, amelyet a vevő a határidőn belül köteles kiegyenlíteni. A szállító fenntartja a jogot, hogy 24 órás előzetes értesítés mellett a vevő havi írásbeli leltárjában feltüntetett egyéb áruit visszaszállítsa. Amennyiben a vevő az eredetileg meghatározott raktárból valamely árut eltávolít, úgy azt saját célú felhasználásnak kell minősíteni. A raktárba szállított valamennyi áru, az áruellenérték teljes kiegyenlítéséig a szállító tulajdonában marad a 7.§. szerint. A vevő a szállítónak megadja a jogot, hogy 24 órával történő előzetes bejelentés alapján munkaidő alatt az árut leltározhassa, és a megőrzés és szakszerű tárolás körülményeit ellenőrizhesse.

9.§. Egyebek
Jelen Általános Szerződési és Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv szabályai értelemszerűen irányadóak. A szállító jelen szerződési feltételek hatálya alá tartozó szerződéseiből eredő jogvitái eldöntésében a Fővárosi Törvényszék jár el.
Minden jog fenntartva KYOCERA SENCO Hungary Kft. 2020
Impresszum         ÁSZF        Adatvédelem        Cookie szabályzat
Kapcsolat:
KYOCERA SENCO Hungary Kft.
1184 Budapest,
Lakatos út 40.
Magyarország
Tel: +36 1 445 0660
Mobil: +36 30 943 2531
e-mail: info@senco.hu
www.senco.eu
Válassza a SENCO-t
Kiváló minőségű termékek
Magas színtű teljesítmény
Széles termékskála
Egyszerű vásárlás
Színvonalas szolgáltatás
Vissza a tartalomhoz